Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Andrija Nikić (1989. - 1991.)
Fra Andrija Nikić rođen je u Ružićima, 1. siječnja 1942. godine u obitelji Paške i Anice r. Nikić. Na krštenju mu je dano ime Stjepan. Pučku je školu završio u Ružićima. Nižu gimnaziju započeo je u istom selu, a nastavio u Klobuku i položio malu maturu 1957. godine. Školovanje je nastavio u Franjevačkoj gimnaziji u Sinju i Zagrebu. U Franjevački red stupio je 17. srpnja 1959. na Visovcu. Studij filozofije i teologije započeo je 1964. u Visokom, nastavio u Sarajevu i završio u Rimu 1971. Za svećenika ga je zaredio nadbiskup Smiljan Čekada u Varešu 14. srpnja 1968. Studirao je na „Antonianumu", „Gregoriani" i specijalnim školama u Vatikanu - Scuola di paleografia e diplomatica, archivistica e bibliooteconomia. Godine 1970. diplomirao je arhivistiku i knjižnjičarstvo, te završio studij paleografije i diplomatike. Doktorirao je 16. lipnja 1971. godine iz teologije - povijesni smjer, na Franjevačkom sveučilištu "Antonianum" u Rimu.
Obavljao je službu arhivara i knjižničara Provincije (1971.-1992.), više puta bio duhovni pomoćnik u Mostaru (1971.-1988., 1992., 1996.-2000.) te župnik u Nevesinju (1989.-1991.). Jedno je vrijeme duhovnik izbjeglica u Zaostrogu (1992.), zatim župni vikar u Veljacima (1992.-1996.), te propovjednik i ispovjednik u Klobuku od 2000. godine.
Između mnoštva djela ističemo knjigu: Događajnica Bosne i Hercegovine od 614. – 1918., Mostar, 2003.

Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap