Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Honorije Čilić (1940. - 1941.)
Fra Honorije Čilić rodio se 24. siječnja 1910. u Međugorju. Roditelji Nikola i Ruža r. Ivanković. Krsno mu je ime Mate. Gimnaziju je završio na Širokom Brijegu (1922.-31.), a bogoslo¬viju u Mostaru (1931.-1934.) i Lillu, Francuska (1934.-1936.). U novicijat je stupio na Humcu 29. Lipnja 1928., a za svećenika je zaređen u Mostaru 11. studenoga 1934. Pastoralno je djelovao kao kapelan u Posušju (1936./37.), Konjicu (1937.-1939.), Širokom Brijegu (1941.-1944.), Seonici (1944./45.) i Mostaru (1945.), a kao župnik u Glavatičevu (1939./40.), Nevesinju (1940./41.), Blagaju (1945.-47.) i Ploče-Tepčićima (1950.). Tri godine proveo je u komunističkom zatvoru (veljača 1947. - veljača 1950.) u Mostaru, Sarajevu i Zeni¬ci. Potom je kratko, do smrti, župnik u župi Plo¬če-Tepčići (1950.). Nakon izlaska iz zatvora maltreti¬rala ga je mostarska udba. Bio je psihički potpuno skr¬šen. Preminuo je na Pločama 11. studenoga 1950. u 40. god. života, 22. god. redovništva i 16. god. svećeništva. Bio je jednostavan i prema svakomu uslužan, zato obljubljen u krugu svoje subraće i izvan toga kruga. Pokopan je na groblju u Tepčićima.
Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap